Kramářova chata na Suchém vrchu Sport, relax, gurmánské menu na Suchém vrchu On-line rezervace

Informace o nakládání s osobními údaji

Informace o nakládání s osobními údaji na Kramářově chatě (dále jen chata)

Chata zpracovává osobní údaje v souladu s Nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016, obecné nařízení o ochraně osobních

1. Za účelem splnění smlouvy (smlouva o ubytování) jsou zpracovávány tyto osobní údaje- údaje vedoucí k přímé i nepřímé identifikaci: Jméno, příjmení, bydliště, datum narození, číslo občanského průkazu (pasu), telefon, email a to na základě předloženého dokladu a informací od hosta získaných z veřejně dostupných zdrojů a od hosta. Osobní údaje jsou zpracovávány za účelem splnění zákonných povinností a oprávněného zájmu.
2. Osobní údaje bude chata zpracovávat manuálně i automatizovaně přímo prostřednictvím svých k tomu pověřených zaměstnanců a dále prostřednictvím zpracovatelů pověřených (např. Booking.com apod.) na základě smluv o zpracování osobních údajů.
3. Seznam subjektů/kategorií příjemců, kterým můžou být osobní hosta údaje zpřístupněny: 
KON - kontakty pro účely reklamace, vymáhání škody a podobně, 1 měsíc
OBE - obecní úřad, 72 měsíců
CIZ - cizinecká policie, 72 měsíců
UCT - účetnictví, 60 měsíců
DPH - účetnictví, 120 měsíců
4. Osobní údaje bude chata zpracovávat po dobu až 120 měsíců - viz bod 3.
5. Host má právo přístupu ke svým osobním údajům zpracovávaným chatou, právo na jejich opravu nebo výmaz, popřípadě omezení zpracování, a právo vznést námitku proti jejich zpracování.
6. Host má dále právo získat od chaty osobní údaje, které se hosta týkají a jež subjekt údajů chatě poskytnul. Chata na základě písemné žádosti hosta poskytne subjektu údaje bez zbytečného odkladu ve strukturovaném, běžně používaném a strojově čitelném formátu nebo je na žádost hosta poskytne jinému jednoznačně určenému správci. Toto právo se nevztahuje na osobní údaje, které nejsou zpracovávány automatizovaně.
7. Domnívá-li se host, že dochází k neoprávněnému zpracování jeho osobních údajů, může se obrátit se stížností na dozorový orgán, kterým je pro území České republiky Úřad pro ochranu osobních údajů (www.uoou.cz).
8. Kontaktní údaje chaty:
CVS Žamberk s.r.o.                                         
Orličky 186
561 55 Orličky 
Tel: 702 028 153
recepce@suchak.cz
www.suchak.cz
IČ: 274 95 981
Osoba zodpovědná za ochranu osobních údajů:
Ing. Stanislav Havel
Tel.: +420 608 840 595
chata@suchak.cz

V Orličkách dne 24.5.2018
 

 
Up