Kramářova chata na Suchém vrchu Sport, relax, gurmánské menu na Suchém vrchu On-line rezervace

Ubytovací řád

UBYTOVACÍ ŘÁD KRAMÁŘOVA CHATA (dále jen chata)
 

1. Převzetím pokoje (vstupní elektronické karty) od obsluhy recepce se host zavazuje zařízení užívat v souladu se smlouvou o ubytování (ubytovacím řádem), vyvěšenými protipožárními směrnicemi a pokyny obsluhy recepce a personálu chaty. Recepce je zpravidla otevřena každý den od 7:00 do 19:00 hod.
2. Chata může ubytovat hosta, který se v recepci prokáže platným cestovním pasem, občanským průkazem nebo jiným průkazem totožnosti. Po předložení těchto dokladů obdrží host kartu od pokoje. V případě ztráty karty je host povinen neprodleně ztrátu nahlásit na recepci V chatě může být ubytována pouze osoba, která je řádně přihlášena. Chata zpracovává osobní údaje pro splnění zákonných povinností a oprávněného zájmu - viz Informace o nakládání s osobními údaji
3. Chata může ve zvláštních případech nabídnout hostu jiné než sjednané ubytování, pokud se v podstatě neliší od potvrzené objednávky.
4. Chata je povinna na základě objednaného a potvrzeného ubytování hosta ubytovat od 14:00 hod nejpozději do 19.00 hod. Do této doby se pokoj pro hosta rezervuje, není-li objednávkou určeno jinak. Při pozdním příjezdu je nutné oznámit čas příjezdu alespoň telefonicky.
5. Host užívá pokoj po dobu a v rozsahu služeb, na kterou bylo ubytování sjednáno. Nedodrží-li host tuto lhůtu nebo rozsah služeb, může mu chata účtovat pobyt za následující den a doúčtovat využité služby chaty. Host, který se ubytuje před 11:00 v den příjezdu, uhradí cenu ubytování za celou předchozí noc. Host je povinen v den ukončení pobytu vyklidit pokoj do 10:00 hod a předat kartu na recepci. Pokud pokoj host nevyklidí v den odjezdu do 10:00 hod a není toto předem dohodnuto s obsluhou recepce, je toto bráno jako prodloužení pobytu.
6. Požádá-li host o prodloužení svého pobytu, může mu být nabídnut i jiný pokoj než ten, ve kterém byl původně ubytován.
7. Host má právo užívat zařízení pokoje s příslušenstvím, společenských prostor a služeb. Za škody, které způsobí na majetku chaty odpovídá podle platných předpisů. Host je povinen dodržovat zásady hygieny, čistoty a pořádku ve všech prostorách chaty. Kouření je zakázáno ve všech prostorách chaty.
8. Na pokojích nesmí být bez souhlasu recepce přemísťován nábytek a ani jinak nic měněno. Pro lyže, kola apod. je určena lyžárna.
9. V pokojích není dovoleno používat vlastních elektrospotřebičů kromě těch, kterými jsou vybaveny pokoje anebo hostům slouží k jejich osobní hygieně (holící strojky, sušiče vlasů apod.).
10. Domácí zvířata mohou být ubytována pouze za poplatek a se svolením recepce. Domácí zvířata se po chatě mohou pohybovat pouze na vodítku a s ochranným košíkem. Pro domácí zvířata nejsou určena lůžka a lůžkoviny. Majitele domácích zvířat musí dbát, aby zvířata nepoškozovala a neznečišťovala příslušenství pokoje a chaty.
11. Pro návštěvy hostů je vyhrazen společenský prostor v 1 NP, v restauraci a v bufetu. Návštěvy v pokojích se mohou přijímat pouze se souhlasem recepce.
12. Host je povinen při každém odchodu z pokoje vytáhnout kartu a tuto uschovat na recepci.
13. Noční klid je pro ubytovací část chaty stanoven od 22.00 do 7.00 hodin a host se chová v tuto dobu tak, aby nerušil ostatní.
14. Peníze a cenné věci je host povinen uložit v pokojovém trezoru. Klíče od trezoru je možné obdržet na recepci. Chata nezodpovídá za zaparkovaná auta a věci v autě uložené.
15. V pokojích nebo společných prostorách není z bezpečnostních důvodů vhodné ponechávat děti do 10 let bez dozoru dospělých.
16. Za ubytování a poskytnuté služby je host povinen platit ceny v souladu s platným ceníkem vždy při začátku pobytu a to na dobu pobytu dle objednávky. Účet je splatný při předložení. Ceník ubytování je k nahlédnutí na recepci. Pokud host ukončí pobyt dříve je uhrazená částka za dobu zrušeného pobytu účtována jako storno poplatek, a tudíž je nevratná.
17. Pokud ubytovaná osoba pod vlivem alkoholu či omamných látek nebude skýtat záruku dodržování ubytovacího řádu, může jí být zamezen vstup do hotelu. Opakování této situace bude důvodem ukončení ubytování takové osoby.
18. Host je povinen dodržovat ustanovení tohoto ubytovacího řádu. V případě, že je hrubým způsobem poruší, má vedení chaty právo odstoupit od poskytnutí ubytovací služby před uplynutím dohodnuté doby.
Ubytovací řád platí od 24.5.2018


 

 

Návštěva prezidenta Pavla...

Dnes 22.5.24 zavítal na chatu prezident České republiky...

Mapka k pohodové procházce na chatu

Trasa je pro pohodový pěší výlet na chatu a možno i s...

Nahoru